Gourmensch

Generelle forretningsbetingelser for GOURMENSCH® Outdoor Teamcooking

GOURMENSCH ApS

GOURMENSCH ApS
Strandvejen 154
8410, Rønde 
TLF:
+4571745060
CVR: 40364390

1. Kontrakten

Nærværende forretningsbetingelser er gældende i ethvert aftaleforhold mellem GOURMENSCH og arrangøren medmindre andet er særskilt aftalt og fremgår af skriftlig aftale mellem parterne. Ved arrangøren skal forstås den aftalepart, der rekvirerer GOURMENSCH til en opgave. Ved ordrebekræftelse skal forstås den mellem GOURMENSCH og arrangøren indgåede aftale, som efter endeligt indgået aftale bliver bekræftet skriftligt af GOURMENSCH ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Ved optrædende skal forstås de kunstnere, foredragsholdere eller andre eksterne bookede, som er hyret af GOURMENSCH til arrangementet. I forholdet mellem GOURMENSCH og arrangøren gælder, ud over forretningsbetingelserne, alene det i ordrebekræftelsen anførte. Enhver ændring eller tilføjelse til ordrebekræftelsen skal ske skriftligt.

2. REKLAMATION

Arrangøren er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i ordrebekræftelsen og straks gøre skriftlige indsigelser mod evt. fejl heri. Enhver reklamation over det i ordrebekræftelsen anførte, skal være GOURMENSCH i hænde senest 8 dage efter datoen anført i ordrebekræftelsen. Enhver senere reklamation vil være at betragte som fremsat for sent.

3. Arrangørens forpligtelser - arrangøren er forpligtet til: 

 • At indhente, enhver nødvendig tilladelse til gennemførelse af det aftalte arrangement, herunder såvel fra offentlige myndigheder som fra private.

 • At sørge for, at der under hele arrangementet, samt under klargøring, opsætning og nedtagning, forefindes en person med den nødvendige tekniske

  kunnen til opstilling, gennemførelse og nedtagning af arrangementet. Personen skal have fuld adgang til, og være i stand til at betjene, stedets

  tekniske installationer, herunder strømforsyning, teknikskabe, alarmer, mv.

 • At påse, at der ikke findes restriktioner mht. lydstyrke, idet de optrædende dog tilpasser lydstyrken til lokalet.

 • At betale evt. ophavsretlige afgifter, herunder eventuel Koda/Grammex eller lignende privatretlige rettighedshavere samt evt. offentlige udgifter.

 • Ikke at foretage eller foranledige lyd- eller billedoptagelser til andet end privat brug og i så tilfælde kun mod de optrædendes accept.

4. Afbestillingsbetingelser 

Ved aftalens indgåelse er denne bindende i sin helhed. Aflyser eller afbestiller arrangøren arrangementet er denne erstatningsansvarlig overfor Rethink Event v/Randel efter dansk rets almindelige regler, men skal som minimum betale følgende:

  • Ved afbestilling tidligere end 8 uger før arrangementet betales 50 % af det samlede kontraktbeløb.

  • Ved afbestilling tidligere end 4 uger før arrangementet betales 75 % af det samlede kontraktbeløb.

  • Ved afbestilling 4 uger før arrangementet eller senere betales 100 % af det samlede kontraktbeløb.

Såfremt en aftale vedrører gennemførelse af mere end 1 arrangement, gælder bestemmelserne om afbestilling i forhold til det arrangement der afholdes først. Der skal dog betales kompensation i forhold til den samlede aftales pris. Enhver ændring i forhold til det i ordrebekræftelsen anførte betragtes som afbestillingogevt. genbookning.

5. GOURMENSCHs ret til hel eller delvis annullering af kontrakten 

I nedenstående tilfælde er GOURMENSCH berettiget til at annullere kontrakten helt eller delvist:

  • I tilfælde af sygdom eller dødsfald hos en af de optrædende eller dennes familie.

  • Såfremt den/de optrædende hyres til et TV-arrangement på en landsdækkende TV-station.

  • I tilfælde af, at GOURMENSCH anser arrangementet for uforsvarligt at gennemføre.

  • I tilfælde af offentlige forbud eller påbud, fogedforbud eller lignende.

Ved annullering af kontrakten er arrangøren indforstået med, at GOURMENSCH ikke kan gøres ansvarlig for arrangørens eller dennes gæster eller samarbejdspartneres tab af enhver art. Arrangøren accepterer at friholde GOURMENSCH for ethvert krav fra 3. mand i denne anledning.
GOURMENSCH er i tilfælde af annullering af kontrakten berettiget til honorar for allerede udført arbejde Den/de optrædende er endvidere berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser, jf. ovenfor pkt. 3 eller hvis de på anden måde forhindres i at udføre deres optræden på forsvarlig vis. I sådanne tilfælde GOURMENSCH berettiget til det fulde kontraktbeløb.

6. Ansvarsfraskrivelser 

GOURMENSCH kan ikke drages til ansvar for de optrædendes handlinger, undladelser, kontraktbrud, eller forsinkelser. Arrangøren må derfor henholde sig til den/de optrædende. Arrangøren er indforstået med, at GOURMENSCH ikke kan drages til ansvar for ethvert krav, enhver skade eller enhver udgift, som måtte opstå direkte eller indirekte i forbindelse med arrangementets gennemførelse. GOURMENSCH er alene ansvarlig for skade, fejl eller forsømmelser, som beviseligt kan henføres til GOURMENSCH, dog således, at arrangørens krav på erstatning aldrig kan overstige aftalebeløbet for arrangementet anført i ordrebekræftelsen. GOURMENSCH fraskriver sig ethvert ansvar for forhold der indtræffer og som ligger udenfor Rethink Event v/Randels rådighed, herunder force majeure, brand, ildsvåde, strejke, lock-out, handelshindringer, politiske hindringer, råstofmangel, oversvømmelser, skybrud, snestorm eller ethvert ikke blot usædvanligt, men tillige ikke-forventeligt vejrforhold, naturkatastrofer, terror, uventede prisstigninger på over 3 %, samt ethvert andet force majeure lignende forhold. Dette gælder også såfremt disse forhold indtræffer for GOURMENSCH leverandører, optrædende eller andre samarbejdspartnere.

7. Forsikringsforhold 

Arrangøren er ansvarlig for at tegne relevante forsikringer til at dække skader forvoldt af arrangøren eller dennes gæster på udstyr/personale mv. fra GOURMENSCH eller dennes samarbejdspartnere, de optrædende eller andre der har adgang til arrangementet. Personale og optrædende, udsendt af GOURMENSCH har ansvaret for at tegne relevante forsikringer til dækning af eventuelle skader der forvoldes af dem.

8. Betalingsbetingelser 

Ved fremsendelse af ordrebekræftelse fremsendes tillige faktura på betaling af depositum, udgørende minimum 10 % af kontraktbeløbet. Efter arrangementets gennemførelse fremsendes faktura på restbeløbet. Betaling forfalder 8 dage efter fakturaens datering. Der beregnes renter, 2 % pr. måned ved betaling efter forfaldstid.

9. Lovvalg og Værneting 

Enhver tvist mellem GOURMENSCH og arrangøren skal afgøres efter dansk ret med Retten i Århus som værneting.

Indkøbskurv
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.